مدیر سبد

محمود پاکباز

تحصیلات:

دکتری مدیریت مالی

سوابق و تجربیات کاری:

مدیرسبد سبدگردان سینا

مدیرسبد سبدگردان ایساتیس پویا کیش

مدیرسبد سبدگردان باران

گواهینامه های حرفه ای:

مدیریت سبد

تحلیلگری

اصول بازار سرمایه

تحلیل گر

سیمین فاضلی نیا

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق و تجربیات کاری:

شرکت راهسازان جزیره

کارگزاری توانا

گواهینامه های حرفه ای:

تحلیلگری

اصول بازار سرمایه

حسابدار

مونا لباسچی

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری
پیشرفته و مالیات

سوابق و تجربیات کاری:

شرکت بهین ارتباط مهر

شرکت صنایع میکروموج

شرکت کارگزاری ساو آفرین

بایگانی

مژده پیران

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری
پیشرفته و مالیات

سوابق و تجربیات کاری:

هتل چمران

شرکت تعاونی پس اندازمسکن محلی

آموزشگاه کانون ریاضی ابوریحان

پارس انرژی آفتاب