هادی لاری

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:

 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی، 1389
  دانشگاه لوند )Lund )کشور سوئد
 •  کارشناسی مدیریت دولتی، 1387
  دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

 • رئیس هیأت مدیره کارگزاری ساوآفرین، 1399 تا کنون، ir.savbroker
 •  بنیانگذار و عضو هیات مدیره شرکت چارچوب توافق هوشمند )سامانه هوشمند قیمت امالک(، 1399 تا کنون،
  4choob.org
 •  رئیس هیات مدیره شرکت آشیانه سازان جاودان )مشاوره در حوزه امالک و مستغالت(، 1394 تا کنون،
  ashyanehsazan.com
 •  مدیرعامل شرکت خانه فیروزهای ترکیه )فعال در صنعت ساختمان(، 1398 تا کنون
 •  تحلیلگر ارشد مالی در کارگزاری ساوآفرین، 1393 تا 1399
 •  مدیرعامل شرکت خدمات پژوهش و مشاورۀ مالی تابان خرد، 1392 تا 1393
 •  سرپرست شرکت بین المللی سرمایهگذاری و خدمات مالی خرد پایه، 1392 تا 1393
 •  تحلیلگر مالی، شرکت سرمایهگ ذاری نوا )Nova )دانمارک، 1391 و 1392
 •  تحلیلگر مالی، شرکت مشاوران ارگ )ABIC ،)1391
 •  مدیر شعبۀ کیش کارگزاری ساوآفرین، 1390

 عباس ابراهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:

 •  دکترای مدیریت از دانشگاه تهران
 •  عضو انجمن مدیران مالی خبره ایران
 •  عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو انجمن مهندسی مالی ایران
 •  عضو انجمن مدیریت ایران
 • عضو انجمن مدیریت استراتژیك ایران

سوابق کاری:

 • معاون سرمایه گذاری بانك تجارت از سال 98
 • معاون سرمایه گذاری و امور شرکتهای گروه مالی بانك گردشگری تا اسفندسال 98
 •  معاون سرمایه گذاری و نظارت بر شرکتهای گروه توسعه اقتصادی سبا تا سال 97
 •  معاون امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 95
 • عضویت در هیات مدیره شرکتها و کمیته ها
 •  عضو هیات مدیره شرکت نفت بهران
 •  عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
 •  عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین
 •  رییس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان

 خلیل اینانلو صارمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

 • فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس البرز)
 • دانشجو دکترای مدیریت دانشگاه تهران(پردیس کیش)

سوابق کاری:

 • شرکت کیاتل-حسابداری صنعتی-حسابداری مالی و حسابداری مدیریت –استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO(01/11/79 تا 1401)
 • موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان-حسابرسی ارشد (01/06/89 تا 93)
 • شرکت میکروموج مدیریت مالی (01/01/90 تا 1401)
 • شرکت فرا افرند-حسابداری صنعتی-حسابداری مالی و مدیریت مالی(01/01/86 تا 1401)
 • شرکت منابع تغذیه الکترونیک-استقرار کامل حسابداری مالی،صنعتی و مدیریت(01/01/87 تا 1401)
 • مشاور شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان از 99 تا 1400
 • سهامدار و هیئت مدیره کارگزاری ساوآفرین(93 تا 96)
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کرج از سال 94 تا 1401
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی غرب تهران از سال 95 تا 97
 • مدرس دوره های بازار سرمایه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدرس دانشگاه صنعتی شریف از سال 96 تا 97