در حال حاضر روابط تجاری اساسی با اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.